Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
СТРАТЕГИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ
0.00
Критерий Максимален праг
25.00
1.
Рейтинг на висшето училище – кандидат
15.00
2.
Регионална значимост
10.00
II. Група Праг за преминаване
РЕЗУЛТАТНА ОРИЕНТИРАНОСТ
0.00
Критерий Максимален праг
25.00
1.
Принос на проектното предложение към изпълнение на индикаторите
20.00
2.
Фокус върху младите преподаватели
5.00
III. Група Праг за преминаване
СЪОТВЕТСТВИЕ
0.00
Критерий Максимален праг
25.00
1.
Оценка на целевите групи
5.00
2.
Оценка на партньорството
10.00
3.
Фокус на проектното предложение
10.00
IV. Група Праг за преминаване
ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ
0.00
Критерий Максимален праг
25.00
1.
Ефективност на проектното предложение
10.00
2.
Ефикасност на преките разходи за персонал
15.00
60.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.