Приключилa/прекратена процедура

BG06RDNP001-5.001 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитието на селските райони за периода 2014-2020 г. (Приключила)

Подпомагането по подмярката е насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните, както и превенция от опасни метеорологични явления - градушки.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 08.05.2020 г. 18:16 ч.

Краен срок: 10.07.2020 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://rdd@mzh.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.