Приключилa/прекратена процедура

BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения. (Приключила)

Целта на процедурата е чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи социални услуги в общността с цел създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността според възможностите им.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.07.2019 г. 11:31 ч.

Краен срок: 30.09.2019 г. 17:30 ч.

Начален срок: 19.07.2019 г. 11:31 ч.

Краен срок: 29.11.2019 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения до края на месец ноември 2019 г. с оглед на необходимостта от изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстването по процедурата от страна на 10-те КБ, при спазване на реда и условията на Закона за обществени поръчки и съответното технологично време за изпълнение на възложената поръчка.

Начален срок: 19.07.2019 г. 11:31 ч.

Краен срок: 31.01.2020 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Срокът за кандидатстване по процедурата се удължава отново, поради получено писмо от една от 10 -те общини, определени за конкретни бенефициенти по процедурата. В писмото си общината отправя молба за ново удължаване на срока за подаване на проектни предложения с оглед на необходимостта от смяна на предназначението на имота, определен за създаване на ЦСРИ, като за целта се изисква разрешение от страна на МОН. Същата сграда е паметник на културата от местно значение и за извършване на предвидените СМР дейности е необходимо и становище на Министерство на културата, което от своя страна също е свързано с допълнителни съгласувателни процедури.

Начален срок: 19.07.2019 г. 11:31 ч.

Краен срок: 30.04.2020 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Срокът за кандидатстване се удължава отново, поради установен проблем от страна на КБ и съгласно писмо от НСОРБ с идентифицирана липсата на подходящи сгради за изграждането на услугите.

Начален срок: 19.07.2019 г. 11:31 ч.

Краен срок: 31.08.2020 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

В контекста на пандемията от COVID-19 и въведеното извънредно положение със съпътстващите ограничителни мерки, както и с оглед важността на двете процедури за цялостното изпълнение на Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за реализиране на Националната стратегия за дългосрочна грижа, срокът за подаване на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ е удължен до 31.08.2020 г., което ще даде нужното време на общините след отмяната на извънредното положение за подготовка на качествени проектни предложения.

Начален срок: 19.07.2019 г. 11:31 ч.

Краен срок: 31.12.2020 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

В контекста на пандемията от COVID-19 и въведената извънредна епидемична обстановка със съпътстващите ограничителни мерки, както и с оглед важността на двете процедури за цялостното изпълнение на Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за реализиране на Националната стратегия за дългосрочна грижа, срокът за подаване на проектни предложения е удължен до 31.12.2020 г., което ще даде нужното време на общините за подготовка на качествени проектни предложения.

Начален срок: 19.07.2019 г. 11:31 ч.

Краен срок: 30.06.2021 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване на срока за кандидатстване по процедурата с 6 месеца.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.