Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.640 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на МИГ Аврен-Белослав чрез:

- Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони;

- Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони;

- Опазване и съхранение на традициите, оползотворяване на местния потенциал и подобряване на туристическата инфраструктура.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 10.05.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 10.08.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след първи прием • Начална дата за прием на проектни предложения: 10.10.2022 г. • Краен срок за представяне на предложенията: 10.01.2023 г., 17:00 часа.

Интернет адрес: http://mig-avren-beloslav.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.