Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.570 - МИГ Нови пазар - Каспичан, МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Постигане на устойчиво икономическото развитие на територията и създаване на нови работни местa. Обхват на инвестициите - мярката предоставя безвъзмездна помощ за материални и нематериални инвестиции на земеделски стопани или микропредприятия за създаване или развитие на неземеделски дейности

Допълнителна информация относно крайния срок

Първият прием по процедурата е с начален срок 04.01.2022 година, а крайният срок е 17:00 часа на 14.02.2022 година.

Вторият прием за кандидатстване по процедурата е от 28.03.2022г. до 17:00ч. на 09.05.2022г., при наличие на остатъчен бюджет по мярка 6.4.1, след първия прием от 04.01.2022г. до 14.02.2022г.

Краен срок: 14.02.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.migbg.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.