Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
ФИНАНСОВА ОЦЕНКA
25.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги
15.00
2.
Проекти за производствени дейности
15.00
3.
Проекти за развитие на интегриран селски туризъм
5.00
4.
Проекти, представени от млади предприемачи до 40 години включително
10.00
5.
Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция
15.00
6.
Проектът създава нови работни места с постоянна заетост
-	до 3 работни места – 5 точки 
-	над 3 работни места – 10 точки
10.00
7.
Иновативност - въвеждане на нови практика и/или услуга и/или продукт в предприятието - над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието.
10.00
8.
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда :
- над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
5.00
9.
Проектът предлага уникални производства или услуги, които са нови за територията.
10.00
10.
Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги.
5.00
25.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
„Инструкции за оценка”

ред за оценка.docx

Свали
Методология за техническа и финансова оценка на проектно предложение по процедура на подбор на проектни предложения

Приложение № 26 Методология за ТФО.docx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.