Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.537 - МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“

Съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ; Подкрепа за дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с няколко крайни срока за кандидатстване. Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок:05.01. 2022 г.

Краен срок: 05.03. 2022 г. 17.00 часа.

Краен срок: 25.10.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-ks.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.