Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.534 - "МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява"

Целите на мярката са:

- Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и съхраняване на наследството и природните дадености и интензифициране връзките между различни групи от територията;

- Разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство и повишаване обществения интерес към неговото опазване;

- Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време.

Допълнителна информация относно крайния срок

ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ от 11.08.2021 г. до 29.10.2021 г.

ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ от 17.01.2022 г. до 31.03.2022 г. - ще бъде отворен при остатъчен финансов ресурс, след ПЪРВИ ПРИЕМ

ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ от 23.05.2022 г. до 31.07.2022 г. - ще бъде отворен при остатъчен финансов ресурс, след ВТОРИ ПРИЕМ

Краен срок: 29.10.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.mig-bg.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.