Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.373 - МИГ Павликени - Полски Тръмбеш - 01 "Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш"

Основна цел на мярката е съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

Мярката ще постига и цели, свързани с развитие и промотиране на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./, въвеждане на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство и др.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием от 02.08.2021 г. до 02.11.2021 17:00 в случай, че са налични остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения

Краен срок: 08.07.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.