Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Опит на кандидата
- Кандидата няма реализиран проект - 0 т.
- Кандидата има 1 и повече проекти - 10 т.
10.00
2.
Проектът е насочен към обекти, които са значими за идентичността на района и са свързани със запазване и развитие на културно-историческото наследство:
- Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са насочени към местната идентичност, продукти и съхр. на местно културно-историческо наследство - 20 т.
- Проектът предвижда съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство - 15 т.
35.00
3.
Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове.
10.00
4.
Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти.
5.00
5.
Проектът има минимум 1 иновативен елемент.
10.00
6.
В проектът са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години
20.00
7.
Проектът се осъществява в населено/и място/а с население над 500 жители.
10.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.