Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.678 - МИГ общини Елена и Златарица подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства"

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на Сдружение «МИГ-общини Елена и Златарица» чрез:

1) преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2) насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;

3) опазване на компонентите на околната среда;

4) спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;

5) насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 20.12.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 28.03.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием от 20.09.2022 г. до 17,00 ч. на 31.10.2022 г. Втори прием от 20.12.2022 г. до 17,00 ч. на 28.03.2023 г.

Интернет адрес: http://vomr.elena.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.