Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.538 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Икономическите сектори извън земеделието създават заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори, в тази връзка основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности.

Специфична цел на мярката е усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 29.03.2023 г. 00:00 ч.

Краен срок: 19.06.2023 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием: От 29.03.2023 – до 19.06.2023, 16.30 часа Втори прием От 04.08.2023 –до 09.10.2023, 16.30 часа Трети прием 11.12.2023- до 12.02.2024 Вторият и третият прием ще бъдат проведени при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Интернет адрес: http://miglom.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.