Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.680 - МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до:

 създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/ или иновация;

 осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в отдалечените населени места;

 развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;

 осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и създаване на нови работни места за населението.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 12.09.2022 г. 00:01 ч.

Краен срок: 23.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием на проектни предложения по процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на настоящия прием по подмярката. В този случай предстоящ прием е планиран, както следва: стартира на 01.03.2023г. с краен срок за подаване на проектни предложения до17:00 часа на 10.04.2023г.

Интернет адрес: https://www.mig-dobrichka.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.