Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
30.00
Критерий Максимален праг
100.00
Автоматична оценка
1.
Проектът включва инвестиции в производство
20.00 Не
2.
Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в т. ч. мобилни; здравни услуги и/ или услуги,  насочени към уязвими групи от населението, възрастни хора и/или деца
20.00 Не
3.
Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или продукт, или е за развитие на занаяти
15.00 Не
4.
Проектът създава заетост (точките се натрупват)
o	до две постоянни работни места - 5т.
o	повече от две постоянни работни места - 10т.
o	извън семейството и/или осигурява работни места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години и/ или заетост за представители на уязвими групи - 5т.
15.00 Не
5.
Проектът използва местни ресурси, произведени на територията
10.00 Не
6.
Проектът е за инвестиции, допринасящи за ограничаване измененията на климата/ щади  компонентите на околната среда – почви, води, въздух, отпадъци 
 (по технически параметри)
10.00 Не
7.
Проектът води до разширяване на съществуваща дейност
5.00 Не
8.
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 години или жени, или представители на уязвими групи
(точките не се натрупват, максимален брой 5 т.)	
5.00 Не
30.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.