Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.396 - МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”

Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ “Струма” чрез:

1)Подобряване на средата и качеството на живот в населените места;

2)Осигуряване на базови услуги на населението на общините Симитли, Кресна и Струмяни, и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др.

3)Повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Краен срок: 15.06.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-struma.eu/index.php/bg/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.