Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.530 - Сдружение МИГ - Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти»

Подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Допълнителна информация относно крайния срок

Проектни предложения, регистрирани след крайния срок за кандидатстване НЯМА да бъдат разглеждани! В случай, че е налице неусвоен финансов ресурс след приключване на оценителния етап на проектните предложения, подадени до изтичане на първия краен срок за кандидатстване, МИГ предвижда втори краен срок през 2022 г., при настоящите условия за кандидатстване.

Краен срок: 08.11.2021 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: http://www.migta.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.