Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.660 - „МИГ – Стралджа 2016г.” Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура“

Целта на мярката (мярка, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013), по която е обявена настоящата процедура съответства на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС – „Постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост‖ и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС6Б за укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. – „Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 30.07.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 10.09.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием: Начален срок: 30.07.2022 г. Краен срок: 10.09.2022 г. 17:00 часа Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием: Начален срок: 30.10.2022 г. Краен срок: 05.12.2022 г. 17:00 часа

Интернет адрес: http://www.mig-straldzha.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.