Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.669 - МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН, МЯРКА 19-8.6 „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ”

Целите на мярката са насочени към укрепване на устойчивото управление на горите чрез:

• Подобряване на сечите за възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите;

• Подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности (отгледни сечи и кастрене);

• Подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности, както и производството и добива на недървесни продукти от горите.

• Подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места на предприятията от горската промишленост.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.08.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Бюджет на приема 150000,00лв. При наличие на неусвоен финансов ресурс ще бъде обявен втори прием по процедурата от 15.12.2022 г. до 15.02.2023 г., 17:00 часа

Начален срок: 15.12.2022 г. 17:00 ч.

Краен срок: 15.02.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Бюджет на втори прием 150 000,00 лв.

Интернет адрес: http://office@mig-lr.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.