Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.681 - МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Подкрепата по мярката ще насърчи инвестиции за създаване на основни услуги, и свързаното с това обезпечаване/ рехабилитация на сгради/ инфраструктура за предоставянето им.

Подмярката предоставя подкрепа за инвестиции в малка по мащаб инфраструктура, която създава основни услуги за населението, като:

* съществуващи улици, тротоари, общински пътища, както и съоръженията и принадлежностите към тях;

* площи за широко обществено ползване;

* социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация;

* общински сгради, в които се предоставят обществени услуги;

* обекти, свързани с културния живот;

* общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Дейностите, включени в проектите, следва да съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на община Добричка за периода 2014-2020г.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.09.2022 г. 00:01 ч.

Краен срок: 21.11.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием на проектни предложения по подмярка 19.2-7.2 в рамките на същата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на настоящия прием. В този случай вторият прием за подаване на проектни предложения по същата процедура ще стартира на 01.03.2023г. с краен срок за кандидатстване 17:00 часа на 10.04.2023г..

Интернет адрес: http://www.mig-dobrichka.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.