Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКАИ ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
30.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проектът включва инвестиции в социална инфраструктура или води до предоставяне на социални услуги
15.00
2.
Проектът допринася за задържане на подлежащите на задължително образование деца в училище и/ или за подобряване качеството на учебния процес
10.00
3.
Проектът включва изграждане на площадки за игра и/ или набавяне на спортни принадлежности за подобряване двигателната активност на децата и младежите.
*забележка: под "Площадка за игра" по смисъла на СВОМР се разбира обществено достъпна открита или закрита площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящи за целта устройства, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите.“
10.00
4.
Проектът предвижда изграждане и /или реконструкция на детски площадки, зелени площи и/или осветление
5.00
5.
Проектът предлага инвестиции за две или повече населени места с: 
* общо население до 500 жители - 10 т.;
* общо население над 500 жители - 15 т.
15.00
6.
Проектът допринася за ограничаване на измененията на климата и/или осигурява защита при бедствия и аварии
10.00
7.
Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага иновативен подход за решение на местни проблеми
10.00
8.
В изпълнението на проекта се създава заетост за местни безработни лица или за представители на уязвими групи
20.00
9.
Проектът е представен от неправителствена организация или читалище
5.00
30.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.