Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.547 - МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за Водено от общностите местно развитие

1) Модернизиране на малките и средни земеделски стопанства, произвеждащи зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски производители.

2) Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в съответствие със стандартите на Общността.

3) Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури и биоземеделие.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 02.08.2022 г. 09:30 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи прием: Начало: 01.11.2021г./ Краен срок: 10.12.2021г. 17:30 часа Втори прием: Начало:08.02.2022г./ Краен срок: 14.03.2022г. 17:30 часа Трети прием: Начало: 09.05.2022г./ Краен срок: 07.07.2022г. 17:30 часа Четвърти прием: Начало: 02.08.2022г./ Краен срок: 31.10.2022г. 17:30 часа Удължаване на срока за прием на основание решение на УС от 16.09.2022 г. и Заповед № 51/16.09.2022 г. Отменяне на Пети прием: Начало от 07.11.2022 до 31.12.2022 г. 17:30 ч; и Шести прием: Начало от 20.02.2023 г. до 20.03.2023 г. 17:30 ч. на основание решение на УС от 16.09.2022 г. и Заповед № 51/16.09.2022 г.

Интернет адрес: http://www.mig-tk.org/bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.