Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFTA001-1.004 - Ефективна координация при изпълнение на политиката на сближаване в България

1. Опростяване и рационализиране на средата за изпълнение и контрол на програмите от Споразумението за партньорство;

2. Намаляване на административната тежест и насърчаване на използването на опростени варианти на разходите (ОВР);

3. Утвърждаване и мониторинг на Пътна карта за развитие на административния капацитет за ЕФСУ за периода 2021–2027 г.;

4. Подобряване на стабилността и качеството на административния капацитет на Системата за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ (Системата) чрез оказване на методическа подкрепа във връзка с изпълнението на програмите , както и чрез участие в развитието на Академията за фондовете на ЕС;

5. Изграждане на култура за оценка и подобряване на качеството на оценките;

6. Поддържане на високи нива на компетентност, мотивация (вкл. възнаграждения на служителите) и ангажираност на служителите на Централното координационно звено (ЦКЗ) и на служителите на мрежата от 27 ОИЦ за изпълнение на функции, свързани с ЕСИФ и ЕФСУ ;

7. Повишаване на видимостта на подкрепата от фондовете, както и повишаване на осведомеността за резултатите и добавената стойност от подкрепата по програмите .

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 26.03.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 31.12.2024 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.