Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.709 - МИГ Попово Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“

Процедурата цели:

повишаване на конкурентноспособността и жизненоспособността на земеделските стопанства, чрез модернизация на физическия капитал и прилагане на иновативни технологии.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 27.03.2023 г. 00:00 ч.

Краен срок: 30.06.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 г., "МИГ-Попово" обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване. Вторият срок ще стартира на 21.08.2023 г., при същите условия за кандидатстване и изпълнение, разработени в приложените Насоки по настоящата процедура. Бюджетът по мярката за втория прием през 2023 г. е остатъчните средства /ако има такива/след приключване на първия прием. Проектни предложения, подадени след обявените крайни срокове за кандидатстване, ще останат без разглеждане.

Интернет адрес: https://www.mig-popovo.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.