Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.467 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Основна цел на процедурата е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово чрез:

 подобряване на средата и качеството на живот в населените места;

 осигуряване на базови услуги на населението на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др.

 повишаване привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.05.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 20.06.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Начало на обявяване на втори прием: 01.08.2022 г. Краен срок за втори прием: 03.10.2022 г., 17:00 часа. Трети прием на проектните предложения – съгласно ИГРП и решение на УС, в случай на останал финансов ресурс от предходните приеми или увеличаване на финансовия ресурс по мярка 6-7.2 от СВОМР. В решението на УС ще бъдат определени конкретните дати за прием на проектни предложения. Бюджетът по втори и трети прием по процедурата е в размер на останалия финансов ресурс, след проведените предходни приеми по процедурата/мярката.

Начален срок: 08.08.2022 г. 10:00 ч.

Краен срок: 24.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием по процедурата

Интернет адрес: http://www.mig-gotsedelchev.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.