Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-5.017 - Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Подпомагат се проекти, насочени към разширяване, оборудване и модернизация на предприятия в сектор „Рибарство“ . Инвестициите трябва да допринасят за постигане на една или повече от целите на мярката, а именно чрез насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара посредством създаването и модернизирането на преработвателни предприятия.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 30.06.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 30.09.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.