Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Техническа и финансова оценка
10.00
Критерий Максимален праг
110.00
1.
Създаване на нови работни места: 
до 4 работни места - 2 точки
от  5 до 10 работни места -  5 точки
над 10 работни места - 10 точки

10.00
2.
Запазване на съществуващите работни места в преработвателното предприятие 
10.00
3.
Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци
15.00
4.
Реализиране на икономии на енергия
10.00
5.
Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд
10.00
6.
Преработване на собствен улов и/или аквакултура (минимум 30% от суровината) 
30.00
7.
Преработване на видове с:
много добър пазарен потенциал и/или черна мида - 10 точки
добър пазарен потенциал - 5 точки
10.00
8.
Преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването
5.00
9.
Предприятия с регистрация в БАБХ:
от 5-10 години - 5 точки
 над 10 години - 10 точки
10.00
10.00
Праг за преминаване:
110.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.