Review of the tender

On this page you can see the tender, the deadline and all the documents required for submission. If you have not accessed the system through a profile, the functionality for creating a new offer is not available. In order to create and submit an offer, you need to be logged in or to create a profile from the "Login" menu

Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм"
Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
1 303 886.66
20.03.2024
24.07.2024
В рамките на поръчката от проекта ще се изпълни мярка 56, на площ от 400 хектара, в посочените защитени зони, съгласно НРПД, както следва:
за природно местообитание 1210  - BG0000573, BG0001001, BG0001004, BG0001007;
за природно местообитание 1240 - BG0000573, BG0001004, BG0000146, BG0000100;
за природно местообитание 2110 - BG0001007, BG0001001, BG0000102, BG0000574, BG0000146, BG0000573;
за природно местообитание 2120 - BG0001007, BG0000102, BG0001001, BG0000621, BG0000620, BG0000116, BG0000100, BG0000146, BG0000154;
за природно местообитание 2190 - BG0000116, BG0001007, BG0001001, BG0000574, BG0000146

Етапите, които следва да бъдат изпълнени по време на реализиране на поръчката са, както следва:

1. Подготвителен етап – В рамките на този етап изпълнителят следва да се Маркиране на конкретните места за поставяне на насочващи огради, информационни табели (с текст на два езика – български и английски език) и дървени пътеки, където да се реализират обособените мерки, да подготви и подаде пред компетентните органи необходимите документи и да съдейства за получаването на съответните разрешителни, а именно:
Изпълнителят следва да изготви пълна документация за поставянето на елементите от техническа инфраструктура, описани в по-долу техническата спецификация.
2. Същински етап – В рамките на този етап изпълнителят следва да изработи заложените по спецификация огради, дъсчени пътеки и площадки, информационни и указателни табла и знаци и да монтира същите според представените към настоящото задание схеми.


Yes
No

Attached documents

Description File
Публична покана и приложения

Публична покана.rar

Download

Differentiated positions

Lot Submitted offers count
Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД 0
The project is funded by The technical assistance fund, financed by the financial mechanism of the EEA and the Norwegian financial mechanism 2014-2021