Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

РАДЕВ И СИНОВЕ ООД
ЕИК
200329193
Доставка на Листоогъваща система /Панелен огъвач/ - 1 бр.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
880 123.00
18.01.2023
27.01.2023
Процедурата за доставка на Листоогъваща система /Панелен огъвач/ се провежда на основание изискванията, залегнали в ПМС№80/09.05.2022 г. 
Същата се провежда преди сключване на административен договор за БФП и в тази връзка в документацията не е посочен номер на договор за БФП, само номер на проекта. Номер на договора за БФП ще бъде добавен във всеки документ, който се издава във връзка с доставката след датата на сключването му.
Процедурата включва доставка на 1 брой Листоогъваща система /Панелен огъвач/ - производствено оборудване за нуждите на дейността на РАДЕВ И СИНОВЕ ООД с минимални характеристики, описани надлежно в документацията.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публична покана

01 Публична покана.pdf

Свали
Методика за оценка

02 Методика за оценка.pdf

Свали
Образец на оферта

03 Oferta_PMS 80.doc

Свали
Изисквания към офертите

04 Iziskvania_oferti.doc

Свали
Декларация - по образец

05 Declaracia_kandidati.doc

Свали
Проект на договор

06 Договор доставка-проект.pdf

Свали
Приложение към договора

06.1 Общи условия - извадка.pdf

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Доставка на Листоогъваща система /Панелен огъвач/ - 1 бр. 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.