Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
10.05.2021 10.03.2021 „Доставка на оборудване и съоръжения за изграждане на нова ферма за топловодни аквакултури в плаващи мрежести клетки /садки/ “ ГОЛДЪН КЛУБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Преглед
22.04.2021 01.04.2021 Закупуване на софтуер за управление на стопанството БАЧО КОЛЬО ЕООД Преглед
23.04.2021 02.04.2021 Наемане на плавателен съд и специализирано оборудване за нуждите на изследване СДРУЖЕНИЕ "СИНИ ХОРИЗОНТИ" Преглед
04.05.2021 11.04.2021 „Изграждане, монтаж и ремонт на дребномащабни съоръжения“ СДРУЖЕНИЕ АЯНА Сдружение Преглед
23.04.2021 13.04.2021 „Доставка и интегриране на софтуер за електронно автоматизирано управление на разделно събрания текстил“ във връзка с изпълнение на договор № BG16M1OP002-2.009-0039-C01 - ,,Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и система за електронно автоматизирано управление, включваща сортиране и подготовка за повторна употреба и рециклиране“, финансиран по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”. ТЕКС ТИЙМ ЕАД Преглед
21.04.2021 13.04.2021 Избор на изпълнители за организиране на събития и празници ОБЩИНА СЛИВЕН Преглед
21.04.2021 13.04.2021 Доставка на Инсталация за производство на боя на водна основа - 1 бр Сдружение „Клъстър Бултехнопласт“ Преглед
20.04.2021 13.04.2021 „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА“, разделени в две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой; 2. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой. ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД Преглед
07.05.2021 13.04.2021 „Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия” СДРУЖЕНИЕ "Био - Б - Еко" Сдружение Преглед
20.04.2021 13.04.2021 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно технологично оборудване АСПЕКТ - III ООД Преглед
23.04.2021 14.04.2021 „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Абкант преса за голямогабаритни детайли (1 брой); Обособена позиция 2: Абкант преса за малогабаритни детайли (1 брой); Обособена позиция 3: Машина за лазерно надписване (1 брой)" ПАТЛИДЖАНСКИ ООД Преглед
22.04.2021 14.04.2021 Закупуване на специализирана земеделска техника. Ярослав Недялков Данков Преглед
22.04.2021 14.04.2021 „Закупуване и доставка на поцинкована профилна ламарина LT-40, б- 0,6мм“ в изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-1033-C01 ПМУ - СВИЩОВ ООД Преглед
22.04.2021 14.04.2021 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване "КИРКОВО" ООД Преглед
26.04.2021 15.04.2021 Осигуряване на сигурност в две сигурни зони за непридружени деца МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
11.05.2021 15.04.2021 Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на съществуващ рибарник и ново допълващо застрояване с височина до 3,6 м. за селскостопанска сграда люпилня, находящи се в УПИ V – рибарници, кв. 2 по регулационния план на с. Мала църква, общ. Самоков, обл. София“. Тера Фууд ЕООД Преглед
22.04.2021 15.04.2021 Доставка на оборудване за кроене по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр. Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр. "УНИКАТ МОДЕЛС - ЯНКОВ, ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Транспорт за абучаеми и лектори по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Приготвяне и доставка на обяд и закуска по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Изграждане (СМР) на автосервиз - гр. Средец, местност „Долапски баир“ ТОНИ-Т - АНТОНИЙ ДЮЛГЕРОВ ЕТ Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.