Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
01.06.2021 28.04.2021 мощност минмум 68 кс климатик 4WD или 4x4 блокажи на диференциалите минимална кубатура на двигателя 2887 куб.см минимална маса 3330 кг ЮЛИЯН СТОЯНОВ БАНКОВ Преглед
20.05.2021 10.05.2021 ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО по административен Договор за БФП №BG06RDNP001-4.002-0201-C01 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.002 по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020., съфинансирана от ЕЗФРСР на ЕС. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1. Закупуване на трактор без кабина 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Закупуване на Челен товарач 1 брой; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Закупуване на Мулчер 1 брой; Халил Ибрахим Сюлейман Преглед
11.05.2021 29.04.2021 Обучение на педагогически специалисти с присъждане на 2 квалификационни кредита Фондация "Образователно сътрудничество" Преглед
17.05.2021 07.05.2021 Изграждане (СМР) на автосервиз - гр. Средец, местност „Долапски баир“ ТОНИ-Т - АНТОНИЙ ДЮЛГЕРОВ ЕТ Преглед
11.05.2021 15.04.2021 Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на съществуващ рибарник и ново допълващо застрояване с височина до 3,6 м. за селскостопанска сграда люпилня, находящи се в УПИ V – рибарници, кв. 2 по регулационния план на с. Мала църква, общ. Самоков, обл. София“. Тера Фууд ЕООД Преглед
11.05.2021 04.05.2021 "Доставка на обучение "Въздушна фотография" - за "Социално предприемачество" ЕООД Социално предприемачество ЕООД Преглед
11.05.2021 04.05.2021 "Доставка на обучение "Работа с термокамера" - за "Техно Одит Експерт" ЕООД Социално предприемачество ЕООД Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на ДМА: ОП 1: Лаптопи- 3бр. ОП 2: Компютър All in One PC - 2бр. ОП 3: Монитор ОП 4: Сървър Софтинг дивелопмънт ООД Преглед
18.05.2021 29.04.2021 Доставка на съоръжения за туристически атракции с цел предоставяне на познавателни услуги СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ВОДОМОТОРЕН СПОРТ - РЯХОВО" Преглед
11.05.2021 28.04.2021 Предмет на процедурата е избор на част от екип за изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0119 с наименование: „Последваща оценка на изпълнението на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“ в рамките на процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., в състав от трима експерти-юристи, двама социолози и един експерт по информационно осигуряване и бази данни. СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ИКОНОМИКА-2000" Сдружение Преглед
12.05.2021 05.05.2021 Избор на изпълнител за доставка на оборудване за целите на Договор № BG16RFOP002-2.040-0998-C02 "Подобряване на производствения капацитет в Пикник-17" ПИКНИК-17 ООД Преглед
13.05.2021 05.05.2021 Доставка на специализирано оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: CNC Машина за огъване на тръби Обособена позиция 2: Автоматична машина за нареждане на ламели и тръбно разширение Обособена позиция 3: Специализирани машини за заваряване Обособена позиция 4: Машина за раздуване Обособена позиция 5: Машина за доогъване на тръби Обособена позиция 6: Уред за откриване на утечки Обособена позиция 7: Тромпетираща машина Обособена позиция 8: Машина за обработка на поцинковани маломерни тръби Обособена позиция 9: Обработващ център с 4 оси на управление ПЕТРОМЕТ ООД Преглед
19.05.2021 10.05.2021 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на козметични и почистващи пробиотични продукти - 1 бр. ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД Преглед
11.05.2021 26.04.2021 „Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на: Обособена позиция 1: Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа (1 брой); Обособена позиция 2: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой); Обособена позиция 3: Вертикален обработващ център (1 брой)" НЮТОН ДЕНЮБ ЕООД Преглед
11.05.2021 19.04.2021 “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. НЕВАФОЛИНГ ООД Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
17.05.2021 10.05.2021 Доставка на канцеларски материали МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.