Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
22.04.2021 14.04.2021 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване "КИРКОВО" ООД Преглед
22.04.2021 15.04.2021 Доставка на оборудване за кроене по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Компютъризирана система за дигитализиране и конструиране на облекла, с автоматизирано оптимално подреждане на кройките с минимален разход на материали и време, печат на кройки и изрязване на твърди шаблони и генериране на файлове за управление на автоматизирани системи за разкрой /автокътери/ - 1 бр. Обособена позиция 2: Кроялна линия - 1 бр. "УНИКАТ МОДЕЛС - ЯНКОВ, ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Доставка на трактор с кабина Андрей Антонов Митов Преглед
20.04.2021 13.04.2021 Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново основно технологично оборудване АСПЕКТ - III ООД Преглед
22.04.2021 01.04.2021 Закупуване на софтуер за управление на стопанството БАЧО КОЛЬО ЕООД Преглед
26.04.2021 19.04.2021 Доставка на Инсталация за рециклиране на разредители - 1 бр БУЛБИОКЕМ ЕООД Преглед
23.04.2021 16.04.2021 Закупуване на трактор без кабина, навесна вентилаторна пръскачка и дискова брана с хидравлично изместване Виктория Бориславова Кръстева Преглед
11.05.2021 18.04.2021 Доставка на компресори ВОДОЛАЗЕН КЛУБ „КРАКЕН“ Преглед
10.05.2021 10.03.2021 „Доставка на оборудване и съоръжения за изграждане на нова ферма за топловодни аквакултури в плаващи мрежести клетки /садки/ “ ГОЛДЪН КЛУБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Преглед
23.04.2021 16.04.2021 Организиране на Кафе-паузи по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Транспорт за абучаеми и лектори по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Приготвяне и доставка на обяд и закуска по проект Проект № BG06RDNP001-1.001-0008 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения „от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ ЕИСАКО ЕООД Преглед
26.04.2021 19.04.2021 Услуги по изпълнение на демонстрационен проект – набиране на книжарници за участие в инициатива „Зелено знание“ на територията на обхванатите в проекта градове, събиране, сортиране, съхраняване, поправка и разпределяне на събраните книги за даряване на библиотеки или предаване за рециклиране ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ РЪКА ЗА РЪКА Преглед
26.04.2021 16.04.2021 Избор на доставчик за колесен трактор с кабина и климатик , с мощностен диапазон мин 50 к.с. и прикачен инвентар в това число плуг и челен товарач, чиито технически характеристики са съвместими с предложеният трактор. Зорница Маринова Георгиева Преглед
27.04.2021 19.04.2021 Трактор с кабина Иванка Станимирова Борисова Преглед
20.04.2021 13.04.2021 „Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА“, разделени в две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарни работни станции - 3 броя и сървър - 1 брой; 2. Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоапарат - 1 брой и обективи: вид 1 - 1 брой и вид 2 - 1 брой. ИНСАЙД АУТ СТУДИО ЕООД Преглед
23.04.2021 16.04.2021 Закупуване на Портална плазмена машина за разкрояване - 1 брой и CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой КОНТИНЕНТАЛИК ООД Преглед
26.04.2021 15.04.2021 Осигуряване на сигурност в две сигурни зони за непридружени деца МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ Преглед
11.05.2021 19.04.2021 “Закупуване, доставка и инсталиране на специализирано, техническо оборудване за професионално почистване, посредством сух лед“, в изпълнение на Договор за БФП № МДР-ИП-01-29/16.02.2021 г., за изпълнение на Проект BG14MFOP001-4.016-0002 „Диверсификация на дейности извън риболовния сектор, чрез закупуване на специализирана техника - машини с голяма производителност, предназначени за професионално почистване, посредством сух лед“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Морско дело и Рибарство“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. НЕВАФОЛИНГ ООД Преглед
21.04.2021 13.04.2021 Избор на изпълнители за организиране на събития и празници ОБЩИНА СЛИВЕН Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.