Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
02.08.2024 13.05.2024 Избор на изпълнител за изработка на онлайн магазин "АГРИНА" ООД BG-RRP-3.005-3701-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации за сграда 1 и сграда 2 за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии ) НТН ЕООД BG-RRP-3.006-0036-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на фотоволтаичнa системa в комбинация с батерии ЕЛХИМ-ИСКРА АД BG-RRP-3.006-0113-C01 Преглед
17.06.2024 05.06.2024 „Изграждане на 2 бр. нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия“ МУЛТИПРИНТ ООД BG-RRP-3.006-0133-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 „Изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии“ БИ ЕМ ЕС ПРОДЪКШЪН ООД BG-RRP-3.006-0139-C01 Преглед
24.06.2024 10.06.2024 Изграждане на 4 бр. нови фотоволтаични инсталации в гр. Бургас, гр. Добрич, гр. Пловдив и гр. Русе за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ДОВЕРИЕ - БРИКО АД BG-RRP-3.006-0168-C01 Преглед
26.06.2024 14.06.2024 Изграждане на Фотоволтаична инсталация за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД BG-RRP-3.006-0229-C02 Преглед
22.06.2024 10.06.2024 Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 170 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ ООД BG-RRP-3.006-0239-C01 Преглед
22.06.2024 10.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации 540 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). "АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС" ООД BG-RRP-3.006-0265-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 400 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ПРОТО ООД BG-RRP-3.006-0439-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) Хлебопроизводство СЗ ООД BG-RRP-3.006-0448-C01 Преглед
17.06.2024 10.06.2024 Изграждане на 300 kW нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия с капацитет 400 kWh. ТЕХНО ПРЕС ЕООД BG-RRP-3.006-0459-C01 Преглед
19.06.2024 12.06.2024 Доставка и монтаж на Производствено оборудване - модул автоматично кроене - 1 бр. ГЕЯНА ООД BG-RRP-3.008-0026-C01 Преглед
20.06.2024 13.06.2024 Доставка и монтаж на АВТОМАТИЧНА ЗАВАРЪЧНА МАШИНА ЗА КОНУСНИ КРЪГЛИ И МНОГОЪГЪЛНИ ТРЪБИ– 1 бр. 2Р - БЪЛГАРИЯ ЕООД BG-RRP-3.008-0042-C01 Преглед
17.06.2024 10.06.2024 Доставка и монтаж на Линия за производство на Текстилни изделия -1 бр. НОВ СТИЛ ООД BG-RRP-3.008-0052-C01 Преглед
21.06.2024 13.06.2024 „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на: 1. Обособена позиция – CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листи и тръби - 1 брой; 2. Обособена позиция – Заваръчни апарати – 30 броя. М.В.ЛОМОНОСОВ ООД BG-RRP-3.008-0061-C01 Преглед
10.06.2025 15.06.2024 Закупуване на Сеялка вакуумна. ЕТ „Михаил Сребрев“ BG-RRP-6.004-3897-C01 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.