Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Номер на договор за БФП Действия
26.06.2024 14.06.2024 Изграждане на Фотоволтаична инсталация за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ АД BG-RRP-3.006-0229-C02 Преглед
23.06.2024 16.06.2024 Доставка и монтаж на хладилно оборудване, хладилни панели и врата за хладилна камера Красимир Димитров Учителски BG06RDNP001-4.012-1905-C02 Преглед
21.06.2024 13.06.2024 „Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация) на: 1. Обособена позиция – CNC Фибро-лазерна машина за рязане на метални листи и тръби - 1 брой; 2. Обособена позиция – Заваръчни апарати – 30 броя. М.В.ЛОМОНОСОВ ООД BG-RRP-3.008-0061-C01 Преглед
20.06.2024 12.06.2024 Закупуване на технологично оборудване за цех за метални изделия- 1 брой Обработващ център Марпет Трейдинг 2019 ООД BG06RDNP001-19.734-0006-C01 Преглед
20.06.2024 12.06.2024 „Доставка на апаратура за развитие на дейността на МДЛ ФОТОДЕНТ“ Медикодиагностична лаборатория /МДЛ/ Фотодент ЕООД BG06RDNP001-19.718-0004-C02 Преглед
16.06.2024 04.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии). МЕТАЛИКА ООД BG-RRP-3.006-0040-C01 Преглед
18.06.2024 14.06.2024 онлайн магазин МИДЛАНД ЕООД BG-RRP-3.005-2407-C01 Преглед
17.06.2024 05.06.2024 „Изграждане на 2 бр. нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия“ МУЛТИПРИНТ ООД BG-RRP-3.006-0133-C01 Преглед
17.06.2024 10.06.2024 Доставка и монтаж на Линия за производство на Текстилни изделия -1 бр. НОВ СТИЛ ООД BG-RRP-3.008-0052-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации за сграда 1 и сграда 2 за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии ) НТН ЕООД BG-RRP-3.006-0036-C01 Преглед
31.07.2024 30.05.2024 Оборудване ВОСКС ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВИДЕЛИНА" BG-RRP-1.015-0326-C01 Преглед
30.06.2024 07.06.2024 Доставка на училищно обзавеждане ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" BG-RRP-1.015-0362-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нова фотоволтаична инсталация 400 kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) ПРОТО ООД BG-RRP-3.006-0439-C01 Преглед
24.07.2024 20.03.2024 Заграждане на участъци от природните местообитания и защитените зони с подходящи съоръжения, изграждане на съоръжения за пешеходно придвижване, изработване и монтиране на информационни табла в изпълнение на мярка 56 от НРПД Сдружение "Българска асоциация за пещерен и еко туризъм" Преглед
20.06.2024 13.06.2024 "Наръчник за правата и задълженията на гражданите на трети държави,на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица,относно процедурата, която трябва да следват в България, правата изадълженията им." -БЧК Сдружение "Български Червен кръст" Сдружение BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01 Преглед
28.06.2024 20.03.2024 "Подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни и дюнни типове природни местообитания“ Сдружение Българска асоциация за пещерен и еко туризъм Преглед
17.06.2024 10.06.2024 Изграждане на 300 kW нова фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия с капацитет 400 kWh. ТЕХНО ПРЕС ЕООД BG-RRP-3.006-0459-C01 Преглед
24.06.2024 12.06.2024 Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) Хлебопроизводство СЗ ООД BG-RRP-3.006-0448-C01 Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.