Обяви и оферти

Крайна дата за подаване на оферти Дата на обявление Предмет на предвидената процедура Бенефициент Действия
07.05.2021 29.04.2021 Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на: Вертикален обработващ център 1 вид– 1 бр. и Вертикален обработващ център 2 вид– 1 бр ЮРЪПИЪН ТОБАКО СЪРВИСИЗ ЕООД Преглед
07.05.2021 29.04.2021 „Доставка на специализирано оборудване за целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат „Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Асоциация наука за природата Сдружение Преглед
07.05.2021 28.04.2021 „Провеждане на обучения за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в СТАД БЛИЗНАКОВ ЕООД” дейност по проект ДБФП BG05M9OP001-1.057-0292-C02 „Подобряване адаптивността на работните места в Стад Близнаков ЕООД, чрез участие в обучения”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз” СТАД - БЛИЗНАКОВ ЕООД Преглед
07.05.2021 29.04.2021 Доставка на блистер автомат - 1бр. ВИТА ХЕРБ ИНТ Преглед
07.05.2021 30.04.2021 Закупуване на техника за земеделското стопанство на ЗП Любомир Николов Любомир Йорданов Николов Преглед
07.05.2021 28.04.2021 Закупуване на земеделска техника Иван Стоянов Йорданов Преглед
07.05.2021 29.04.2021 „Провеждане на наблюдение на целеви видове земноводни и влечуги и прилепи и техните местообитания“ по проект № BG16M1OP002-3.018-0001-C01 с наименование "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата на Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа", финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. Фондация "Екология, комуникации и общество" Преглед
07.05.2021 29.04.2021 „Провеждане на наблюдение на целеви видове прилепи, земноводни и влечуги и техните местообитания“ по проект Хабитат "Сакар" № BG16M1OP002-3.028-0001-C01, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” Асоциация наука за природата Сдружение Преглед
07.05.2021 13.04.2021 „Адаптиране и внедряване на иновативната социална практика „Дигитален еко-патрул“ – насочена към подобряване привлекателността на рибарската територия” СДРУЖЕНИЕ "Био - Б - Еко" Сдружение Преглед
07.05.2021 26.04.2021 Доставка на ДМА: ОП 1: Лаптопи- 3бр. ОП 2: Компютър All in One PC - 2бр. ОП 3: Монитор ОП 4: Сървър Софтинг дивелопмънт ООД Преглед
07.05.2021 27.04.2021 Закупуване на самоходна техника Елица Мариан Шербан Преглед
07.05.2021 29.04.2021 „Изпълнение на дейности по организация и управление по време на реализиране на дейностите по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.018-0001-C01, с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ по процедура BG16M1OP002-3.018 - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“ Фондация "Екология, комуникации и общество" Преглед
09.05.2021 21.04.2021 Грижи за лешоядни птици, елени лопатари и инфраструктура (площадки и съоръжения за доотглеждане и разселване) НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НЛРС - СЛРБ) Преглед
09.05.2021 28.04.2021 доставка на Трактор с кабина - 1 бр. Емилия Тончева Костадинова Преглед
10.05.2021 10.03.2021 „Доставка на оборудване и съоръжения за изграждане на нова ферма за топловодни аквакултури в плаващи мрежести клетки /садки/ “ ГОЛДЪН КЛУБ БЪЛГАРИЯ ЕООД Преглед
10.05.2021 30.04.2021 Закупуване на челен товарач - 1 бр. Ивайло Димитров Ботев Преглед
10.05.2021 30.04.2021 Трактор с кабина - 1 бр. Георги Кръстев Шишков Преглед
10.05.2021 27.04.2021 Доставка на трактор и прилежащо оборудване Георги Стоянов Местендиков Преглед
11.05.2021 04.05.2021 "Доставка на обучение "Работа с безпилотни летателни апарати" с 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: "Оператор на дрон - фотограф"; Обособена позиция 2: "Оператор на дрон с фотограметрично оборудване"; Обособена позиция 3: "Оператор на дрон с термокамера"; Обособена позиция 4: "Оператор на дрон с лазерен скенер". Аеро Вижън ЕООД Преглед
11.05.2021 04.05.2021 "Доставка на обучение "Въздушна фотография" - за "Социално предприемачество" ЕООД Социално предприемачество ЕООД Преглед
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.