Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Национален институт по обществени поръчки
ЕИК
175387843
Предоставяне на допълнителна и профилирана юридическа експертиза
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
57 344.00
05.04.2021
12.04.2021
В рамките на процедурата трябва да бъде предоставена допълнителна и профилирана юридическа експертиза по проект BG05SFOP001-3.003-0139 "Ефективна съдебна реформа чрез ефективно наказателно правосъдие при разходването на европейски и публични средства", както следва:

Дейност 1. Изследване на съдебната практика в областта на наказателните дела, засягащи спорове относно финансовите интереси на Съюза
- Юрист с опит във финансови корекции - 2 експерта 
- Юрист с опит в наказателни дела - 2 експерта 
- Експерт Статистика и анализи – 1 експерт 

Дейност 2. Проучване на добри практики от държавите членки в контекста на Директива (ЕС) 2017/1371
- Юрист с опит в международното и европейско право - 2 експерта 
- Експерт с опит в нормотворчеството – 1 експерт 

Дейност 3. Разработване на сборник със законодателни промени в духа на Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939
- Юрист с опит във финансови корекции - 2 експерта 
- Юрист с опит в наказателни дела - 2 експерта 
- Експерт Статистика и анализи – 1 експерт 

Дейност 4. Разработване на механизъм за осъществяване на граждански контрол и техники за наблюдение не промените, в резултат на транспонираното от Директива (ЕС) 2017/1371 и Регламент (ЕС) 2017/1939
- Експерт с опит в нормотворчеството – 1 експерт 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация за Предоставяне на допълнителна и профилирана юридическа експертиза

Документация.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Предоставяне на допълнителна и профилирана юридическа експертиза 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.