Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

ФОНДАЦИЯ “ИКОНОМИКА И ПРАВО"
ЕИК
176959279
Осигуряване на експертна подкрепа за изпълнение на проект "Постигане на ефективна съдебната реформа в  административното правосъдие"
Услуга
ПМС
Избор с публична покана
65 318.10
05.04.2021
12.04.2021
В рамките на процедурата трябва да бъде осигурена експертна подкрепа за изпълнение на следните дейности, част от проект "Постигане на ефективна съдебната реформа в  административното правосъдие", както следва:

Дейност 1. Анализ и оценка на реализирани мерки от стратегиите за реформа в съдебната система на България в областта на административното правораздаване
- Юрист с опит в административното право  - 2 експерта 
- Юрист с опит в стратегическо планиране/анализ на стратегии - 2 експерта
- Технически сътрудник, който да подпомага работата на основния екип – 1 експерт 

Дейност 2. Мониторинг на дела и дефиниране на предложения за нормативни подобрения
- Експерт с опит в споровете, свързани с финансови корекции и административни договори - 2 експерта
- Юрист с опит в административното право  - 2 експерта 
- Юридически сътрудник -1 експерт 

Дейност 3. Изготвяне на доклад от сравнителен анализ на добри практики в областта на реформа в административното правосъдие
- Експерт с опит в правото на ЕС - 2 експерта 
- Технически сътрудник, който да подпомага работата на основния екип – 1 експерт 

Дейност 4. Разработване на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за реализираните мерки от съдебната реформа в административното правораздаване
- Експерти с опит в оценки на нагласи, изготвяне на инструментариуми/механизми за обратна връзка и/или друг сходен опит в дейността - 2 експерта 
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Документация за Осигуряване на експертна подкрепа за изпълнение на проект

Документация.rar

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Осигуряване на експертна подкрепа за изпълнение на проект "Постигане на ефективна съдебната реформа в административното правосъдие" 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.