Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

Зорница Маринова Георгиева
Булстат за свободни професии (ЕГН)
8903083074
Избор на доставчик за колесен трактор с кабина и климатик , с мощностен диапазон мин 50  к.с. и прикачен инвентар в това число плуг и челен товарач, чиито технически характеристики са съвместими с предложеният трактор.
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
48 895.00
16.04.2021
26.04.2021
След сключване на административен договор с ДФЗ, бенефициентът ще избере чрез ИСУН 2020 изпълнител за разходите по проекта за които се налага провеждане на процедура по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и Постановление на Министерския съвет № 160 от 1 юли 2016 г. за избор на доставчик с публична покана за планирания за закупуване трактор с кабина и климатик и с мощностен диапазон от мин 50 к.с. и прикачен инвентар в т. ч. плуг и челен товарач, чиито технически характеристики са съвместими с предложеният трактор.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Публечна покана за избор на изпълнител

Публична покана _Зорница Георгиева.docx

Свали
Образец на оферта за публична покана

Образец на оферта_ Зорница Маринова (2).docx

Свали
Методика за оценка на предложените оферти

Методика за оценка _Зорница Георгиева.docx

Свали
Декларация за посочване на ЕИК

Декларация за посочване на ЕИК.doc

Свали
Декларация на кандидата по чл.12, ал.1.,т.1 от ПМС160

Образец на декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160 (1).doc

Свали
Образец на договор за доставка на трактор с прикачен инвентар

Договор за доставка на трактор с инвентар_Зорница Георгиева.doc

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
Закупуване на трактор с кабина и климатик и мощност мин.50 к.с. 1
Закупуване на челен товарач 1
Закупуване на плуг 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.