Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии и методика за оценка на проектните предложения
20.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проекти, обхващащи 2 населени места, където ще се извършват допустимите дейности
20.00
2.
Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие
20.00
3.
ЮЛНЦ - кандидати са регистрирани на територията на населеното място, където ще се изпълнява проекта
20.00
4.
Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности
20.00
5.
Обхванато над 10 % от населението на територията, което ще се ползва от интервенциите по проекта
20.00
20.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Таблица ТФО

Приложение № 17 Таблица за ТФО.xlsx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.