Оценителна таблица

Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии и методика за оценка на проектните предложения
20.00
Критерий Максимален праг (100.00)
1.
Проекти, обхващащи 2 населени места, където ще се извършват допустимите дейности
20.00
2.
Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен ефект и въздействие
20.00
3.
ЮЛНЦ - кандидати са регистрирани на територията на населеното място, където ще се изпълнява проекта
20.00
4.
Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности
20.00
5.
Обхванато над 10 % от населението на територията, което ще се ползва от интервенциите по проекта
20.00
Праг за преминаване: 20.00 Максимален праг: 100.00

Инструкции за оценка

Описание Файл
Таблица ТФО Приложение № 17 Таблица за ТФО.xlsx