Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFTA001-1.003 - Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България

- Намаляване на административната тежест за кандидати и бенефициенти;

- Оптимизиране на работата на органите, работещи със средствата от ЕФСУ;

- Повишаване на прозрачността чрез подобряване на достъпа до информация.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 13.11.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 01.08.2024 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.