Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Електронният формуляр за кандидатстване за финансиране чрез финансов план за бюджетна линия е подаден в срок
Да
2.
Електронният формуляр за кандидатстване за финансиране чрез финансов план за бюджетна линия е подписан с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на конкретния бенефициент или от оправомощено лице
Да
3.
Представен е документ за оправомощаване на лицето, което да представлява Министерството на финансите, в качеството му на конкретен бенефициент.

В случай, че формулярът за кандидатстване е подписан от лице, различно от законния представител на конкретния бенефициент, същото следва да е оправомощено да представлява Министерството на финансите, в качеството му на конкретен бенефициент по Програма „Техническа помощ“.
Да
4.
Към електронния формуляр за кандидатстване са прикачени всички документи, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване:
4.1.	Финансов план (по образец);
4.2.	Доказателства за изпълнение на предварителните условия, предвидени в Насоките за кандидатстване за всеки финансов план;
Да
5.
В електронния формуляр за кандидатстване са предвидени една или повече цели в съответствие с целите на процедурата.
Да
6.
Планирано е изпълнение на мерки, предвидени в стратегически документи/ нормативни актове и/или в утвърдени пътни карти и/или планове за тяхното изпълнение.
Да
7.
Всички задължителни индикатори за краен продукт са присъединени към формуляра за кандидатстване, с междинни и целеви стойности съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване.
Да
8.
Исканото финансиране не надвишава максималния размер на безвъзмездна финансова помощ за конкретния финансов план по процедурата.
Да
9.
Електронният формуляр за кандидатстване за финансиране чрез финансов план за бюджетна линия е попълнен коректно и съдържа цялата информация, необходима за оценката.

Надлежно и точно са попълнени всички приложими полета от формуляра. 

Налице е съответствие между информацията, посочена във формуляра и тази във финансовия план за бюджетна линия.
Да
10.
Всички дейности по разработка на нови и/или надграждане на функционалността на съществуващи информационни системи са утвърдени от министъра на електронното управление, в съответствие с чл. 7в, ал. 2, т. 10 от Закона за електронното управление.
Да
II. Група
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Изпълнени са всички предварителни условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, относими към конкретния бенефициент.
Да
2.
При изпълнение на планираните дейности, бенефициентът ще спазва хоризонталните принципи на ЕС: 
2.1.	равенството между мъжете и жените; интегрирането на принципа на равенство между половете; недопускането на дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; недопускането на каквато и да било форма на сегрегация или изключване; достъпност за хора с увреждания;
2.2.	постигането на климатичната устойчивост на инфраструктурните инвестиции, в контекста на устойчивото развитие и действията на ЕС за утвърждаване на целта за опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда (когато е приложимо);
2.3.	прилагането на принципа на партньорство като основен елемент при изпълнението на дейностите, където е приложимо, съгласно Европейския кодекс на поведение за партньорство.
Да
3.
Планираните дейности са насочени към постигането на специфичната/ите цел/и на процедурата, като гарантират ефективен принос за постигането на относимите към процедурата специфични цели на Програма „Техническа помощ“.
Да
4.
Планираните дейности са насочени към допустими съгласно Насоките за кандидатстване целеви групи, като потребностите им са ясно определени и са в съответствие с целите на процедурата.
Да
5.
Планираните дейности са допустими.

Дейностите са в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по процедурата –засягат програмен период 2021-2027 г. предходни или следващи програмни периоди; необходими са за укрепване на капацитета на органите, бенефициентите и партньорите по програмите от Споразумението за партньорство; за осъществяването на функциите на ЦКЗ по планиране, развитие, управление и поддържане на ИСУН и функциите му на Звено за техническа подкрепа на ИСУН, съответно функциите на ЗДП; за постигане на планираните резултати; ще доведат до постигане на предвидените цели; ще допринесат за постигането на междинните цели и целевите стойности на индикаторите по процедурата.
Да
6.
Планът за изпълнение, е реалистичен и изпълним

Времевият обхват на всяка дейност е реалистично планиран, като разпределението във времето е балансирано с оглед постигане на планираните целеви стойности на показателите.
Да
III. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Планираните разходи са необходими за изпълнението на предвидените дейности.
Да
2.
Планираните разходи са допустими съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване.
Да
3.
Спазени са всички правила и/или ограничения по отношение на предвидените в Насоките за кандидатстване по процедурата процентни съотношения/ прагове на разходите.
Да
4.
Разходите са планирани в съответствие с принципа на доброто финансово управление, като е представена информация за начина на формиране на прогнозните стойности на преките разходи.
Да
5.
Конкретният бенефициент разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка на инвестиции в инфраструктура (ако е приложимо), за да гарантира тяхната финансова устойчивост.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.