Приключилa/прекратена процедура

Рег. номер Въпрос Разяснения
BG-RRP-1.011-Q020 (26.05.2023 г.)
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с Процедура BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, по НПВУ, моля за разяснение относно начина на изчисление на индикатор: „Икономии в годишното потребление на първична енергия“, от ФК, а именно:
- моля да потвърдите/отхвърлите разбирането, че посоченият индикатор „Икономии в годишното потребление на първична енергия“ се изчислява на база общия годишен разход на първична енергия при базово състояние преди ЕСМ, kWh (представляващ сборът на стойностите на първична невъзобновяема енергия и първична възобновяема енергия преди ЕСМ минус общият годишен разход на първична енергия след изпълнение на ЕСМ от избрания пакет, kWh (представляващ сборът на стойностите за първична невъзобновяема енергия и първична възобновяема енергия след изпълнение на ЕСМ), посочени в сертификата за енергийни характеристики на сграда, чиято разлика се разделя на 1000);
- в случай, че горепосоченото изчисление не е коректно, моля да представите изискуемата формула за изчисление на индикатора;

Предварително благодаря за отговора.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 12 на 01.06.2023 г. (отговор на въпрос 21). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.011-Q019 (19.05.2023 г.)
Здравейте,
Във връзка с отворена процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕЖИТИЯ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
моля за Вашите разяснения по отношение на следното:
В Условията за кандидатстване, т. 12. Категории разходи като допустими преки разходи т. II е „Разходи за дълготрайни активи“, в т.ч. „2. Разходи за оборудване/обзавеждане на общежитие. 2.1. Разходи за доставка и монтаж на оборудване/обзавеждане.“ 
В тази връзка допустими ли са разходи за обзавеждане – легла с матраци, гардероби, шкафове, бюра, санитария, телевизори, лаптопи, периферия, както и други, ако стойността на всеки от тези активи e под прага на същественост на дълготрайните активи? Ако не са, то какви примерни дълготрайни активи са допустими за закупуване по настоящата процедура за целите на оборудване/обзавеждане на общежитие? Допустимо ли е закупуването на нематериални активи (софтуер), необходими за функционирането на предвиденото оборудване?
Благодаря Ви предварително за отделеното време!
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 11 на 29.05.2023 г. (отговор на въпрос 20). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.011-Q018 (18.05.2023 г.)
Уважаеми дами и господа,

        Във връзка с публикувана Процедура BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, моля да потвърдите/отхвърлите следното разбиране:

        Съгласно стр. 15 от Указания на Структурата за наблюдение и докладване за попълване на електронен формуляр за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция от крайни получатели BG-RRP-1.011 „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩЕЖИТИЯ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“:

        „ПОПЪЛВАНЕ НА СЕКЦИЯ 11. Е-ДЕКЛАРАЦИИ

        Е-Декларациите се попълват само, в случай че предложението за изпълнение на инвестиция се подава с валиден КЕП на официалния представляващ кандидата.

        I. В случай на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция с валиден КЕП на официалния представляващ кандидата.

Декларираната информация се потвърждава от кандидата в секция 11. Е-декларации за всяка от посочените декларации посредством отбелязване в кутийката „потвърждавам“"

        Моля да потвърдите/отхвърлите разбирането, че в случай на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция с валиден КЕП на официалния представляващ кандидата , то тогава Е-Декларация: Приложение III ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ, ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ, не следва да бъде отбелязана в кутийката с „потвърждавам“, а сканирана и прикачена в секция 12. Прикачени електронно подписани документи на Формуляра за кандидатстване в Информационната система за Механизма ИСУН 2020.

Предварително Ви благодарим за отговора.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 11 на 29.05.2023 г. (отговор на въпрос 19). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.011-Q017 (17.05.2023 г.)
Уважаеми господине/Уважаема госпожо,

във връзка с процедура "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, в Указанията на Структурата за наблюдение и докладване за попълване на електронен формуляр за кандидатстване е посочено, че за бюджетен ред 3.1. Разходи за организация и управление (вкл. за информация, комуникация и публичност), кандидатите не следва да обвързват разхода с поле „Дейност“. Възможно ли е да уточните какво трябва да бъде избрано за бюджетен ред 3.1. по отношение на полето "Индикатори"?

Във връзка с изискването за представяне на поне 2 оферти или проучвания в интернет за всеки вид оборудване/обзавеждане, планирано в Остойностения списък, коя цена от офертите трябва да бъде взета предвид - по-ниската такава или средноаритметичната от двете ?

Благодаря Ви предварително!
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 10 на 23.05.2023 г. (отговор на въпрос 18). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/.
BG-RRP-1.011-Q016 (16.05.2023 г.)
Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикувана Процедура BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, моля да потвърдите/отхвърлите следното разбиране:

На стр. 7 от УК, т.6 Индикатори е записано:
„Общи индикатори
• Капацитет на класните стаи на
нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – брой лица;
Капацитет по отношение на максималния брой места в модернизирани общежития (ISCED 1-3) с подкрепа чрез мерки по линия на Механизма. Капацитетът се изчислява в съответствие с националното законодателство, но не включва учители, родители, помощен персонал или други лица, които също могат да използват съоръженията.
Показателят обхваща ученически общежития, които са били обект на интервенция, включваща основен ремонт, реконструкция,
основно обновяване, вкл. оборудване/обзавеждане и внедряване на мерки за енергийна ефективност, като не са допустими частични интервенции и/или самостоятелно внедряване на мерки за енергийна ефективност.“

Моля да потвърдите/отхвърлите разбирането, че индикаторът Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – брой лица се отнася до максималния брой места за настаняване на ученици в общежитието, обект на интервенции по проекта?
Предварително Ви благодаря за предоставения отговор.
Разясненията на Структурата за наблюдение и докладване (СНД) по зададения въпрос са публикувани в консолидирана версия 10 на 23.05.2023 г. (отговор на въпрос 17). Отговорите и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.