Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ (Приключила)

Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Специфичната цел на операцията е:

• Осигуряване на качествени и модерни условия за живот и учене/самоподготовка извън местоживеенето на учащите, които не живеят в населеното място, в което се обучават, чрез ремонт, реконструкция, обзавеждане и оборудване на общежития в системата на училищното образование.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.03.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 16.06.2023 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://opnoir.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.