Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-1.012 - "Изграждане на нови сгради на училища и детски градини" (Приключила)

Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Специфичните цели на процедурата са:

• Подкрепа за преминаването към едносменен режим на обучение в училища на територията на общините Столична, Пловдив, Варна и Бургас, в които няма създадени условия за такава организация, и за преодоляване недостига на места в детските градини на територията на Столична община с оглед създаване на условия за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст;

• Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез изграждане на нови сгради на детски градини и училища на територията на общините Столична, Пловдив, Варна и Бургас за сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 27.02.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 29.05.2023 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://opnoir.bg/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.