Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-2.005 - "Изграждане на връзки (туининг)" (Приключила)

- Подобрен научен капацитет в организацията;

- Засилване на международната научна активност на организацията;

- Повишаване на репутацията, международния профил и привлекателността на организацията и на изследователския екип;

- Укрепване на капацитета за управление на проекти и повишаване на уменията на административния персонал при изпълнение на европейски проекти;

- Внедряване на добри практики, повишаване на вътрешната и външната мобилност на изследователите.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 31.08.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 02.10.2023 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://opnoir.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.