Приключилa/прекратена процедура

BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда" (Приключила)

Основна цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.04.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 17.04.2024 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Интернет адрес: http://opnoir.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.