Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или оправомощено за целите на подаването му лице.
Да
2.
Заповед за оправомощаване за подаване на проектното предложение (ако е приложимо),  подадена в Информационната система за Механизма. 

Прилага се, в случай че проектното предложение е подадено с КЕП от лице, различно от официалния представител на кандидата.
Не
3.
Заповед за оправомощаване/пълномощно за подписване на Концепция за изграждане на училищна STEM среда (Приложение II към Поканата) (ако е приложимо),  подадена в Информационната система за Механизма. 

Прилага се, в случай че Концепция за изграждане на училищна STEM среда (Приложение II към Поканата) е подписана с електронен подпис от лице, различно от официалния представител на кандидата.
Не
4.
Партньорът е допустим съгласно Поканата.
Не
5.
Декларация при кандидатстване на кандидата/партньора, попълнена по образец (Приложение I към Поканата), подадена в Информационната система за Механизма.
Да
6.
Приложена е Концепция за изграждане на училищна STEM среда, представена във формат Excel съгласно образец (Приложение II към Поканата), подписана с електронен подпис от директора на училището (или оправомощено от него лице) и директора на Националния STEM център (или оправомощено от него лице), придружена от документите, представени към Концепцията при нейното съгласуване  с Националния STEM център, а именно - Решение на Педагогически съвет за одобряване на Концепцията за училищна STEM среда (Приложение IIIb към Поканата) и Декларации от поне двама педагогически специалисти в избраните в Концепцията направления от училището, че ще съдействат за реализиране на Концепцията и ще използват закупеното оборудване в процеса на обучение по образец (Приложение IIIа към Поканата). Работните листове по избраните направления, ВОСКС и Специализирано оборудване в Концепцията са попълнени.
Да
7.
Приложени са документ за собственост и актуална скица на недвижимия имот, обект на интервенция по проекта, от които да е видно, че недвижимият имот се ползва от образователната институция по предложението за инвестиция и е собственост на кандидата или на партньора или е публична държавна собственост,  предоставена за управление на кандидата или партньора и не е с предоставени права за ползване или управление на други институции, различни от кандидата/партньора (освен в случаите, когато недвижимият имот се ползва едновременно от образователната институция по предложението и от друга образователна институция).

Представя се в случай, че в рамките на Дейност 1 кандидатът предвижда строително-монтажни работи, изискващи издаването на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Не
8.
Приложено е Решение на Общинския съвет (в случай че недвижимият имот е публична общинска собственост/публична държавна собственост в управление на общината и не е предоставен за управление на съответното училище-кандидат), с което се дава съгласие съответната община да участва като партньор в предложението за изпълнение на инвестиция. 

Представя се в случай, че в рамките на Дейност 1 кандидатът-общинско училище предвижда строително-монтажни работи, изискващи издаването на разрешение за строеж съгласно ЗУТ.
Не
9.
Приложено е Споразумение за партньорство, попълнено по образец (Приложение IV към Поканата).

Представя се в случай, че в рамките на Дейност 1 кандидатът предвижда строително-монтажни работи, изискващи издаването на разрешение за строеж съгласно ЗУТ и недвижимият имот е публична общинска собственост/публична държавна собственост, който не е собственост и/или не е предоставен за управление на съответното училище-кандидат.
Не
10.
Планираните дейности в предложението за изпълнение на инвестиция предвиждат със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост да се изгради училищен STEM център и ВОСКС. Няма недопустими дейности.
Да
11.
Планираните преки и непреки разходи в секция 7 „Бюджет (в лева)“ от Формуляра за кандидатстване съответстват на описаното в т. 11 и т. 12 от Поканата и на подадената в Секция 12. „Прикачени електронно подписани документи“ Концепция за изграждане на училищна STEM среда. Разходите в бюджетните редове в секция 7. „Бюджет (в лева)“ от Формуляра за кандидатстване са насочени към съответните кодове по област на намеса  съгласно описаното в т. 12 от Поканата. Спазени са ограниченията на разходите съгласно Поканата. Заложените суми за оборудване/обзавеждане/софтуер са съобразени с наложилите се в страната пазарни цени и не са допуснати изчислителни грешки/технически грешки.

Проверката се извършва въз основа на информацията в Концепцията за изграждане на училищна STEM среда  (Приложение II към Поканата), вкл. работните листове по избраните направления, ВОСКС и Специализирано оборудване, представените оферти за доставки и/или проучвания в интернет и Формуляр за кандидатстване, секция 7. „Бюджет (в лева)“ .
Да
12.
Дейностите и разходите в предложението за изпълнение на инвестиция са обвързани със спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и не водят до значителни вреди за шестте екологични цели, попадащи в обхвата на принципа. Предложението за изпълнение на инвестиции не предвижда дейности и разходи, които биха могли да доведат до нарушаване на принципа.

Проверката се извършва въз основа на информацията, представена от кандидата в секция 10. „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Ненанасяне на значителни вреди” на Формуляра за кандидатстване и Декларация при кандидатстване на кандидата/партньора (Приложение I към Поканата).
Да
13.
Кандидатът и партньорът (когато е приложимо) разполагат с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, който гарантира успешното изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция. 

Административен капацитет – екипът за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е съобразен със спецификата и обема на заложените дейности  по предложението за изпълнение на инвестиция. Екипът за изпълнение трябва да включва минимум ръководител.

Финансов капацитет – кандидатът е описал по какъв начин кандидатът и партньорът (когато е приложимо) ще осигури/ят необходимото финансиране (оборотни средства) за изпълнение на дейностите, предвидени в предложението за изпълнение на инвестиции.

Оперативен капацитет – кандидатът и партньорът (когато е приложимо) има/т опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в предложението за изпълнение на инвестиции.

Проверката се извършва въз основа на предоставената информация в поле „Административен, финансов и оперативен капацитет“, секция 10. „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.