Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-1.016 - "Изграждане на кампуси"

Целта на процедурата е повишаване качеството на градската среда за студентите, преподавателите и изследователите и тяхната мотивация, както и привлекателността на българското висше образование и научноизследователската общност чрез обособяване на кампуси и превръщането им в съвременен комплекс за обитаване.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 31.07.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 25.10.2024 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

- 31.10.2023 г. първи краен срок; - 02.01.2024 г. втори краен срок; - 25.10.2024 г. трети краен срок.

Интернет адрес: http://opnoir.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.