Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или оправомощено за целите на подаването му лице.
Да
2.
Заповед за оправомощаване за подаване на проектното предложение (ако е приложимо),  подадена в Информационната система за Механизма. 
Прилага се, в случай че проектното предложение е подадено с КЕП от лице, различно от официалния представител на кандидата.
Не
3.
Декларация на кандидата, попълнена по образец (Приложение I към Поканата) и подадена в Информационната система за Механизма.
Да
4.
Приложен е документ за собственост и актуална скица на урегулирания поземлен имот (УПИ), обект на интервенция, от който е видно, че той е публична държавна собственост, предоставена за управление на кандидата и на юридически лица на бюджетна издръжка (държавни висши училища, държавна професионална гимназия към МОН) и не е с предоставени права за ползване или управление на други институции, различни от кандидата и посочените юридически лица на бюджетна издръжка, и няма частни собственици.
Да
5.
Приложено е Задание за проектиране, в което е посочено изискване за съответствие на работния/техническия проект с Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и с Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (когато е приложимо), одобрено от Кандидата – Възложител по ЗУТ.
Да
6.
Приложена е КСС по окрупнени показатели по отделните части на инвестиционния проект. В случай че в предложението за изпълнение на инвестиция са включени интервенции върху сгради, следва да бъде представена КСС по окрупнени показатели за всяка отделна сграда.
Да
7.
Приложена е Декларация на ректора на Висшето училище – Конкретен краен получател, с която се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответният кампус ще продължи да функционира като такъв, за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.
Да
8.
Приложена е Декларация на министъра на образованието и науката, с която се гарантира, че предназначението на съответния кампус няма да бъде променяно, както и собствеността няма да бъде променяна и предоставяна за управление на друго лице, за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.
Да
9.
Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост да се финансира изграждане на кампус, като са предвидени само допустими интервенции съгласно т. 11 от Поканата. Няма недопустими дейности.
Да
10.
Планираните преки и непреки разходи съответстват на описаното в т. 12 от Поканата.
Да
11.
Заявените средства за получаване от Механизма за възстановяване и устойчивост (преки и непреки разходи) са в рамките на максималния размер за конкретното предложение за изпълнение на инвестиция, определен в т. 9 от Поканата.
Да
12.
Предложението за изпълнение на инвестиция включва мерки за подобряване на достъпа на лица с увреждания съгласно  Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.
Проверката се извършва въз основа на представеното задание за проектиране.
Да
13.
Кандидатът разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, който гарантира успешното изпълнение на дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция. 
Административен капацитет – екипът за изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция е съобразен със спецификата и обема на заложените дейности по предложението за изпълнение на инвестиция. Екипът за изпълнение трябва да включва минимум ръководител.  
Финансов капацитет – кандидатът е описал по какъв начин ще осигури необходимото финансиране (оборотни средства) за изпълнение на дейностите, предвидени в предложението за изпълнение на инвестиция. 
Оперативен капацитет – кандидатът има опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в предложението за изпълнение на инвестиция.
Проверката се извършва въз основа на предоставената информация в поле „Административен, финансов и оперативен капацитет“, секция 9. „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване.
Да
14.
Дейностите и разходите в предложението за изпълнение на инвестиция са обвързани със спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и не водят до значителни вреди за шестте екологични цели, попадащи в обхвата на принципа. Предложението за изпълнение на инвестиции не предвижда дейности и разходи, които биха могли да доведат до нарушаване на принципа.
Проверката се извършва въз основа на информацията, представена от кандидата в секция 9. „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“, поле „Ненанасяне на значителни вреди” на Формуляра за кандидатстване и Декларация на кандидата (Приложение I към Поканата).
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.