Национален план за възстановяване и устойчивост

 • Оперативни програми
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (13)
   • BG-RRP-1.011 - „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“
   • BG-RRP-1.014 - "Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение"
   • BG-RRP-1.015 - „Училищна STEM среда"
   • BG-RRP-1.017 - „Концепция за STEM среда"
   • BG-RRP-2.006 - Подкрепа за иновативни МСП, отличени с Печат за високи постижения
   • BG-RRP-3.007 - Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)
   • BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ
   • BG-RRP-4.022 - ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНИ СГРАДИ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
   • BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II
   • BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата - Покана 1
   • BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност
   • BG-RRP-8.014 - Внедряване на Европейската система за управление на влаковете (ERTMS) на бордово оборудване на магистрални нулевоемисионни електрически локомотиви и нулевоемисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по конвенционалната жп мрежа на Република България
   • BG-RRP-11.011 - Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.